Ms. Nguyễn Thu Hương

» Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh
» Chứng chỉ Giảng dạy Quốc tế TESOL
» TOEIC điểm 965/990
» 15 năm kinh nghiệm giảng dạy
» Giảng viên lớp TOEIC