IELTS READING – DẠNG 1: MATCHING HEADINGS

Dạng bài Matching Headings thường tạo ra nhiều trở ngại trong phòng thi, bởi lẽ nó yêu cầu thí sinh cần phải có được vốn từ vựng khá, bên cạnh đó cần Hiểu rõ được mục đích của mỗi section và biết cách xác định sự khác nhau giữa luận điểm chính và lý lẽ. … Đọc tiếp