Ms. Salma Belhask

» Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Bachelor’s Degree in English Studies stream Linguistics)
» Chứng chỉ Giảng dạy Quốc tế TEFL
» IELTS điểm 7.5/9.0
» 5 năm kinh nghiệm giảng dạy
» Giảng viên lớp IELTS, TOEIC